* Nam, tuổi dưới 56

* Sức khỏe tốt

* Có nhà trọ miển phí cho nhân viên

* Ứng trước tiền ăn 

* Các chế độ theo qui định